Стратегия

От решаващо значение за избора на стратегията ни е фактът, че съгласно становище на Института по овощарство и Изпълнителната агенция по почвените ресурси към МЗГ, земеделските земи на “ЧЕРИ ДРИЙМС” ООД са много подходящи за отглеждане на черешова градина.

Не случайно в землището преди години е имало трайни насаждения от череши, като според стари овощари готовият продукт е бил с много по-добри качествени показатели от този в други райони на страната. Синергията между подходящите почвени и климатични условия, и внимателния подбор на сортовете череши, формира цялостния облик на овощната градина.

Дружеството е засадило 40 ха с трайни насаждения от череши. Бъдещите намерения на компанията е нашите насаждения да се простират на повече от 78 ха от тази плодовита местност.

Основната цел в стратегията на “ЧЕРИ ДРИЙМС” ООД е трудоемкото производството на череши за прясна консумация. Овощната ни градина наброява широка сортова гама, която е избрана с цел задоволяване на нуждите на пазара за възможно най-дълъг период от време.

Планираното бъдещо изграждане на собствена високо технологична база за преработка на плодове и зеленчуци ще гарантира гъвкавост в работата на Дружеството в унисон с динамичността на пазара. Бюджетираният годишен капацитет е за преработка от над 880 тона охладени плодове предназначени изключително за прясна консумация.